Lịch sử hình thành và phát triển
  CN TỔNG CTY VLXD SỐ 1 TNHH MTV – Công Ty CÁT CAM RANH FiCO là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc TỔNG CTY VLXD SỐ 1 –TNHH MTV. 
 
  • -  Ngày 26/01/1978 Bộ Xây dựng có Quyết định số 199/BXD/TCCB thành lập Xí nghiệp cát Cam Ranh - Phú Khánh
  •  
  • -  Ngày 13/01/2005, Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 có Quyết định số 04/QĐ-HĐQT đổi tên Xí nghiệp khai thác cát trắng Cam Ranh với tên gọi mới Xí nghiệp cát Cam Ranh-FiCO.
  •  
  • -  Ngày 04/11/2005, Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 có Quyết định số 208/QĐ-HĐQT thành lập Công ty cát Cam Ranh-FiCO trên cơ sở tổ chức lại Xí nghiệp cát Cam Ranh-FiCO.
  •  
  • -  Ngày 09/9/2010, Hội đồng thành viên Tổng công ty VLXD số 1-TNHH MTV có Quyết định số 72/QĐ-HĐTV thành lập lại Chi nhánh Tổng công ty VLXD số 1-TNHH MTV trên cơ sở Công ty cát Cam Ranh-FiCO (Chi nhánh Tổng công ty VLXD số 1-TNHH MTV - Công ty cát Cam Ranh FiCO).
  •  
  • -   Ngày 4/10/2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP có quyết định số 267A/QĐ-HĐQT thành lập Công ty TNHH Một thành viên Cát Cam Ranh FiCO trên cơ sở Chi nhánh TCT VLXD Số 1 - CTCP - Công ty Cát Cam Ranh FiCO.
 
go top