Cát sấy - sàng
Cát sấy khô sàng AFS 62-72 (≤250μm)

Cát sấy khô sàng AFS 62-72 (≤250μm)Thành phần phân tích cát sấy khô – sàng: AFS 62-72 ( ≤ 250 μm)

+Thành phần hóa học %
SiO2 TiO2 Fe2O3 Al2O3 Cr2O3 MnO Na2O K2O CaO
99,85 0,010 0,011 0,016 <0,01 <0,01 ~ 0 ~ 0 0,001

+   Cỡ hạt AFS ( ≤ 250 μm)
MESH 25 30 35 40 50 70 100 140 200 AFS
% 0,00 0,00 0,00 0,18 0,57 19,8 70,13 6,97 2,35 69,54

Quy trình sản xuất

updating...
go top