Cát tuyển rửa
Cát tuyển rửa AFS 25 - 30

Cát tuyển rửa AFS 25 - 30Thành phần phân tích cát tuyển rửa
+   Cỡ hạt AFS
MESH 14 20 25 30 40 50 70 AFS
% 0,00 5,00 12,00 22,00 58,00 2,00 1,00 27,30
 

Quy trình sản xuất

go top