Cát tuyển rửa
Cát tuyển rửa AFS 42 - 50

Cát tuyển rửa AFS 42 - 50

Thành phần phân tích cát tuyển rửa
+   Cỡ hạt AFS
MESH 30 40 50 70 100 140 AFS
% 0,00 19,00 41,00 26,00 12,00 2,00 45,50

Quy trình sản xuất

go top