Cát tuyển rửa
Cát tuyển rửa AFS 40 - 48

Cát tuyển rửa AFS 40 - 48Thành phần phân tích cát tuyển rửa
+   Thành phần hóa học
SiO2 TiO2 Fe2O3 Al2O3 Cr2O3 MnO Na2O K2O CaO
99,85 0,010 0,011 0,016 <0,01 <0,01 ~ 0 ~ 0 0,001

 +   Cỡ hạt AFS
MESH 20 30 40 50 70 100 140 AFS
% 0,00 0,00 30,00 32,00 28,00 9,00 1,00 43,10


 

Quy trình sản xuất

go top